Vid fortsatt missbruk av den fria avtalsrätten kan tvingande lagstiftning övervägas

Det är riksdagen som beslutar om det ska införas en ”hård”, tvingande, lagstiftning kring betaltider som en majoritet av FKG:s medlemmar ger uttryck för i den allra senaste medlemsenkäten.

Lars Hjälmered, moderat från Göteborg och ordförande för riksdagens näringsutskott, är inte främmande – förstår önskemålen från FKG-medlemmarna – inför en tvingande lagstiftning, men han föredrar att avtalsparterna fritt förhandlar fram rimliga betalningsvillkor enligt den uppförandekod som ”Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet” tagit fram som rättesnöre.
Det är också Lars Hjälmereds generella uppfattning att det ska vara rimliga betalningsvillkor mellan parter. Det är problematiskt om en part drar det för långt, utnyttjar sin maktställning.– Vi (Moderaterna) anser att det är bra att företag arbetar med en uppförandekod, att man tar ett eget ansvar. Att företag sköter detta själva på ett rimligt sätt är att föredra framför lagstiftning. Men, man bör också vara tydlig med att stora fordonsföretag och andra storföretag har ett ansvar att ha sunda, rimliga och långsiktiga relationer med sina leverantörer. Det bör alltså även ligga i deras intresse att inte tänja på villkoren alltför mycket, säger han och understryker att det bör vara rimliga villkor mellan parter i ett affärsavtal.

– Det är problematiskt om stora företag i kraft av storlek och inköpskraft tänjer villkoren för långt. I vissa fall kan längre betalningstider vara aktuella, men generellt bör 30 dagar gälla om inte annat avtalas, menar Lars Hjälmered.Han välkomnar den uppförandekod som är framtagen av ”Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet”. Uppförandekoden är antagen av flera storföretag, som Volvo Cars Group, Scania, AtlasCopco, Sandvik, Ericsson med flera, för att få bort avarter inom avtal och betalning för att istället gå emot mer rimliga villkor affärspartnerna emellan.Han utgår också ifrån att de företag som tecknat på koden sedan lever upp till densamma. Motsvarande gäller för efterlevnaden av den kod som CLEPA och ACEA gemensamt arbetat fram, undertecknat och därefter presenterat som en del av den ”kickstart” för europeisk fordonsindustri som gemensamt presenterades i fjol för EU-kommissionen.Det finns idag en tendens om att de stora fordonstillverkarna ensidigt ändrar betalningsvillkoren mot sina leverantörer – som i AB Volvos fall för att stärka upp sin egen balansräkning och kassa – trots ovannämnda uppförandekod.– Det ska vara rimliga villkor mellan parterna. Företag som tecknat på uppförandekoden bör naturligtvis leva upp till koden och dess intentioner. Sedan bör parterna under gällande villkor kunna göra omförhandlingar om man anser att behov finns, menar Lars Hjälmered.

Vi ställer frågan – om frivilliga uppförandekoder inte fungerar, hur ställer du dig till tvingande lagstiftning?
– Jag vill vara rak med att det är problematiskt med orimliga betalningsvillkor och anser att näringslivet i första hand på egen hand bör lösa problemet. Det kan inte uteslutas att lagstiftning bör ske, men i möjligaste mån bör vi undvika att reglera avtalsrätten mer än nödvändigt.I en medlemsenkät bland FKG:s medlemsföretag finns ett tydligt önskemål om en tvingande lagstiftning om 30 dagars betalningstider, hur ser du på det önskemålet?
– Jag förstår önskemålen och att det skulle kunna ge lite tydligare spelregler. Dock tror jag att det är en mer framgångsrik väg att utveckla koden samt se till företagens samlade finansiering, alltså inte bara betalningsdagar utan även villkoren i övrigt, svarar Lars Hjälmered, Moderaterna på våra frågor.