Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet

 

Effektiva affärstransaktioner mellan företag är avgörande för likviditet, tillväxt och svensk konkurrenskraft. I syfte att möta den strukturella förändringen som sker på marknaden och samtidigt sätta fokus på vikten av effektiva affärstransaktioner, har föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet bildats.

Initiativtagare till föreningen är Almega, Innovations­företagen, Fordonskomponentgruppen FKG, Svensk Industriförening Sinf och Företagarna. Föreningen är öppen för medlemmar som delar dess syfte med mål om att korta betaltiderna inom näringslivet och skapa effektiva affärstransaktioner.

Föreningen avser att sprida kunskap om arbetet med att förbättra företagens finansieringsmöjligheter genom väl fungerande samverkansformer, låga transaktionskostnader, effektiva penningflöden och en trygg finansiering.

Effektiva affärstransaktioner är en del av ett ansvarstagande som större företag bör tillse och ta ansvar för så att leveranskedjan fungerar optimalt inom ett hållbart näringsliv. Genom att främja effektiva och hållbara affärstransaktioner mellan företag, skapas goda förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Föreningens ändamål skall uppnås genom utgivandet av information/riktlinjer, förvaltning av näringslivets Uppförandekod med syfte att korta betaltiderna inom näringslivet, kunskapsspridning samt initierandet och spridning av forskningsstudier m.m. Föreningen skall hävda medlemmarnas intressen såväl enskilt som samfällt och företräda föreningens intressen mot myndigheter och organisationer, där dessa kan påverka medlemmarnas och föreningens intressen.