Uppförandekoden


logo-betaltider

Huvudpunkter i frivillig Uppförandekod avseende svenska SME-bolag

Köpande företag förbinder sig att införa betalningsvillkor enligt nedan vid nytecknande eller omförhandlingar av avtal inom max 18 månader.

Små bolag – small cap (antal anställda <50 och omsättning <10 MEUR):

Köpande företag förbinder sig att betala den leverantör som så begär på max 30 dagar räknat från när korrekt faktura är mottagen.

Mellan – medium cap (antal anställda <250 och omsättning <50 MEUR):

Köpande företag erbjuder sig att betala den leverantör som så begär på 30 dagar räknat från när korrekt faktura är mottagen.

Undantag: längre kontraktuella betalningsvillkor kan förhandlas om synnerliga skäl föreligger, så som vid upphandlingar med leverantörer i olika storleksklasser eller upphandlingar där leverantörer från olika länder deltar.

Frivillig Uppförandekod för betaltider för SME företag verksamma i Sverige (fullständig version)

Bakgrund

Detta är näringslivets frivilliga uppförandekod. Koden har tagits fram som svar på Näringsdepartementets krav på näringslivet att frivilligt ta initiativ till att korta betalningsvillkoren med fokus på de små och medelstora företagen.

”En fordran på betalning för en vara eller tjänst i ett förhållande mellan näringsidkare i deras yrkesmässiga verksamhet förfaller till betalning senast trettio dagar efter det att borgenären har framställt krav på att fordringen betalas”, enligt 2 a § räntelagen (1975:635) .

I ett förhållande mellan näringsidkare får betalningen ske senare, om borgenären uttryckligen har godkänt detta.

Inom EU regleras betaltider mellan två parter genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/7/EU av den 16 februari 2011 om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner. I detta direktiv regleras att vid transaktioner mellan näringsidkare ska medlemsstaterna införa regler som garanterar att betalningsperioden inte får överstiga 60 dagar om inte annat uttryckligen avtalatsoch under förutsättning att det inte är grovt oskäligt gentemot borgenären.

Detta direktivimplementerades i svensk rätt i Regeringens proposition 2012/13:36 Snabbare betalningarden 16 mars 2013där Sverige gick längre i reglerandet där 30 dagar är tvingande för offentliga aktörer.

Under riksdagsbehandlingen av propositionen Snabbare betalningar (prop. 2012/13:36) tillkännagav riksdagen att regeringen skulle återkomma med förslag om hur de små och medelstora företagens ställning fortsatt kan stärkas avseende betalningstider, däribland med förslag till lagstiftning som inte tillåter längre betalningsfrister än trettio dagar i förhållanden näringsidkare emellan. Justitiedepartementet tog år 2013 fram ett sådant förslag till skärpning av lagstiftningen och remitterade detta.

Ett flertal remissinstanser framförde kritik mot förslaget och motsatte sig att skärpningen skulle genomföras. Kritiken rörde främst förslaget att avtalsfriheten, försämrad internationell konkurrenskraft samt att affärsmodellerna inom vissa branscher krävde längre avtalstider för att fungera.

Inledning

En ökad internationalisering och därmed ökad konkurrens från internationella leverantörer har bidragit till att längre betalningsvillkor har blivit praxis i Sverige. Många mindre bolag, sk SME:s, (small and medium cap) upplever att långa betalningsvillkor skapar likviditets problem då det leder till oönskad och betydande kapitalbindning. Dessa bolag har ofta dålig eller ingen tillgång till lånefinansiering via banksystemet eller kapitalmarknaden, vilket begränsar tillväxtmöjligheterna. Dock är det viktigt att beakta att många av de större SME bolagen konkurrerar med internationella leverantörer vid upphandlingar där längre betalningsvillkor kan förekomma och de större SME bolagen måste förhålla sig till den konkurrensen. SME bolagen är en viktig tillgång för Sverige och för de stora svenska företagen. Mot bakgrund av detta är det viktigt att näringslivet gemensamt adresserar problemet och utarbetar en kod som syftar till att korta betaltider i näringslivet och stärka de små och medelstora bolagens ställning. Näringslivet (utpekadorganisation) föreslår därför att en frivillig Code of Conduct (”Kod”) som föreskriver förbättrade betalningsvillkor för de många mindre företagen införs. För övriga företag gäller den svenska implementeringen av EU’s direktiv.

Definitioner och förutsättningar

Denna kod avser att förbättra betalningsvillkoren i det svenska näringslivet. Den ska ses som ett första steg och ska utvärderas två år efter införandet. Under denna tid ska utpekad/ansvarig organisation regelbundet följa utvecklingen av koden. Om kravställs från Regering/Näringsdepartementet, ska ansvarig myndighet eller utpekad organisation utarbeta enkel och ändamålsenlig uppföljning/rapportering i samarbete med näringslivet.

  • EU:s definition av SME bör användas
  • Koden avser inköp av svenska bolag från leverantörer i Sverige
  • Koden gör undantag för offentlig upphandling
  • Är leverantörsbolaget en del av en grupp, räknas definitionsgränserna på koncernen. Det åligger leverantören att påvisa att de faller inom definitionen
  • Det ska vara frivilligt att ansluta sig till Koden och ett individuellt åtagande. Anslutna företag förbinder sig individuellt att leva upp till Koden.
  • Det står varje köpande bolag fritt, som brukligt, att avtala nya priser även när avtal endast ändrats med avseende på ny betalningstid
  • Längre kontraktuella betalningsvillkor kan förhandlas och avtalas om leverantören accepterar erbjuden finansieringslösning
  • Koden bör förvaltas, administreras och följas upp av myndighet alt.branschorganisation
  • Uppföljning och rapportering måste bygga på enkelhet och ändamålsenlighet och det är därför viktigt att utformningen tas fram i samarbete mellan näringslivetoch ansvarig myndighet alt.branschorganisation

Huvudpunkter i frivillig Uppförandekod avseende svenska SME-bolag

Köpande företag förbinder sig att införa betalningsvillkor enligt nedan vid nytecknande eller omförhandlingar av avtal inom max 18 månader.

Små bolag – small cap (antal anställda <50 och omsättning <10 MEUR):

Köpande företag förbinder sig att betala den leverantör som så begär på max 30 dagar räknat från när korrekt faktura är mottagen.

Mellan – medium cap (antal anställda <250 och omsättning <50 MEUR):

Köpande företag erbjuder sig att betala den leverantör som så begär på 30 dagar räknat från när korrekt faktura är mottagen.

Undantag: längre kontraktuella betalningsvillkor kan förhandlas som synnerliga skäl föreligger, så som vid upphandlingar med leverantörer i olika storleksklasser eller upphandlingar där leverantörer från olika länder deltar.