FKG tar höjd för lagstiftning kring betalningstider

Frågan om betaltider står åter överst på FKG:s agenda. Trots ingångna uppförandekoder om att skynda på betalningarna såväl nationellt som inom EU, tycks inget hända. Snarare är signalerna från den svenska leverantörsindustrin tvärtom – piskan viner allt hårdare.

– Vi trodde att frågan i stort var utagerad när ”Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet” bildades med Volvo Cars och Scania som undertecknare av koden, och så sent som i fjol undertecknade Volvo Cars, Scania och även AB Volvo ACEA:s och CLEPA:s gemensamma affärsetiska uppförandekod för tillämpning inom EU, inleder FKG:s Fredrik Sidahl som bland annat ingår i styrelsen för ”betaltider” och den europeiska underleverantörsorganisationen CLEPA:s advisory board, rådgivande krets. Forum där frågor om sunda och hållbara affärsvillkor för gemensam tillväxt till och från finns på agendan.

Med stöd av två nyligen genomförda medlemsenkäter klarnar en bild över ett allt hårdare affärsklimat där övertag inom värdekedjan utnyttjas allt ensidigare, stick i stäv med uppförandekodernas intentioner om lite sundare affärsförhållanden.

73,3 procent av respondenterna i FKG:s enkäter uppger att ingenting har hänt efter att uppförandekoderna undertecknats, medan 25,3 procent uppger att kunderna vill ha längre kredittider, betala ännu senare.

– Då förstår man att sex av tio FKG-företag vill ha en tvingande lagstiftning i nivå med räntelagens 30 dagar. Bara att man svarar så på en enkät är något som måste tas med eftertryck från FKG:s sida. De är trötta på ”90 days + E M” som i praktiken blir 120 dagar eller annat ”trix” som tillsammans hämmar deras ekonomi, innovationsförmåga och tillväxt. En annan utveckling i fel riktning är tillämpandet av ”pay-to-play”, det vill säga ekonomiska eftergifter för att ens komma på tal vid en upphandling eller för att få behålla affären, berättar Fredrik.

Han ser det som ett problem när företag undertecknar eller ställer sig bakom uppförandekoder, branschöverenskommelser eller andra gemensamma policys för att i nästa andetag helt eller delvis bortse från dem.

– Vi kallar fenomenet för policy wash eftersom det ser bra ut att stå bland undertecknarna i en större kontext inför lagstiftare, media, kunder och andra delar av omvärlden. I våra fall är det direktörer och public affairs-avdelningar som ingått överenskommelserna, medan i andra änden på företagen finns inköps- och ekonomiavdelningar med helt andra instruktioner och intentioner. Där krävs det skärpning, menar Fredrik och betonar vikten av förtroende och tillit:

– Det var just tillit och omvårdnad kring oss leverantörer och kunder som var själva andemeningen i CLEPA:s och ACEA:s ”Automotive Industry Code of Business Conduct in view of COVID‐19”.

Avslutningsvis vill Fredrik betona vikten av att även FKG-medlemmar uppträder korrekt mot varandra enlighet med vedertagna affärskodex.

– Det finns en olycklig nyordning även i våra led, vilket innebär att smittan sprids nedåt tills den möter råvaruleverantörens leveransvillkor, i regel 30 dagar, i andra änden, avslutar han.

FKG har med detta återupptagit lobbyarbetet för en tvingande lagstiftning och för ett långsiktigt, sunt och hållbart affärsklimat som är alla affärspartner tillgodo.