Uppföljning av uppförandekoden

Föreningen för effektiva affärstransaktioner följer upp efterlevnaden av Uppförandekoden för att korta betaltiderna i näringslivet

Det har nu gått en tid sedan bolagen signerade Uppförandekoden om att korta betaltiderna inom näringslivet hösten 2018. Implementeringstiden är passerad med marginal, och föreningen utvärderar därav hur väl fungerande det frivilliga initiativet är – dvs hur bolagen implementerat och efterlever Uppförandekoden om att korta betaltiderna i näringslivet.

Under september månad gick en enkät med ett antal frågor kring Uppförandekoden ut till samtliga anslutna bolag. Enkäten innehåller främst frågor i förhållande till implementeringen och efterlevnaden av Uppförandekoden, men även en del generella frågor om vilka betaltider bolagen har, om de rapporterar om betaltider i sin hållbarhetsredovisning, om de använder sig av finansieringslösningar vid betalningar samt vilka åtgärder bolagen själva anser är rimliga för att nå effekt mot långa betaltider. Föreningen kommer att presentera en sammanställning under november månad.

– Det är intressant att se huruvida Uppförandekoden har fått någon faktisk effekt på att korta betaltiderna inom näringslivet, och huruvida implementeringen hos bolagen åtföljts av förväntade aktiviteter som t ex att bolaget informerat om anslutningen till Uppförandekoden internt såväl som externt, säger Anna Winblad von Walter Generalsekreterare för Föreningen för effektiva affärstransaktioner. Det man vill se är att Uppförandekoden följer ungefär samma implementeringsprocess som övriga initiativ/Uppförandekoder som bolagen medverkar inom, och att bolagen faktiskt vidtagit faktiska åtgärder för att korta sina betaltider. Tillgång till likviditet har blivit en mer prioriterad fråga under Coronakrisen, men är också högst relevant i en återstart av Sverige menar Anna Winblad von Walter.

Sammanställningen presenteras på föreningens hemsida under november månad.