Betaltider

Om föreningen

Föreningen för effektiva affärstransaktioner i näringslivet

Effektiva affärstransaktioner är avgörande för likviditeten i företag och svensk konkurrenskraft. I syfte att möta den strukturella förändringen som sker på marknaden och samtidigt sätta fokus på vikten av effektiva affärstransaktioner, har Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet bildats. Föreningen är bildad av Almega, Svenska Teknik&Designföretagen, Fordonskomponentgruppen FKG, Svensk Industriförening Sinf och Företagarna. Föreningen är öppen för ytterligare medlemmar som delar syftet. Föreningen avser att sprida kunskap om det viktiga arbetet med att förbättra företagens finansieringsmöjligheter genom väl fungerande samverkansformer, låga transaktionskostnader, effektiva penningflöden och trygg finansiering. Effektiva affärstransaktioner är en del av ett ansvarstagande och ett hållbart näringsliv.

Föreningen ska verka för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet. Föreningen ska främja effektiva och hållbara affärstransaktioner mellan avtalsparter vilket skapar goda förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv. Föreningens ändamål skall uppnås genom utgivandet av information och riktlinjer, förvaltning av uppförandekoder, kunskapsspridning samt initierandet och spridning av forskningsstudier m.m. Föreningen skall hävda medlemmarnas intressen såväl enskilt som samfällt och företräda föreningens intressen mot myndigheter och organisationer där dessa kan påverka medlemmarnas och föreningens intressen. 

Här hittar du föreningens stadgar